معرفی

یادگیری ماشین (Machine learning) چیست؟

یادگیری ماشینی داده های شما را تجزیه و تحلیل می کند و مدل هایی را برای الگوهای رفتاری آن تولید می کند. نوع تحلیلی که انتخاب می‌کنید به سؤالات یا مشکلاتی که می‌خواهید به آنها رسیدگی کنید و نوع داده‌هایی که در دسترس دارید بستگی دارد.

یادگیری ماشین بدون نظارت (Unsupervised machine learning)


دو نوع تجزیه و تحلیل وجود دارد که می‌تواند الگوها و روابط درون داده‌های شما را بدون آموزش یا مداخله استنتاج کند: تشخیص ناهنجاری (anomaly detection) و تشخیص داده های پرت (outlier detection)
  • تشخیص ناهنجاری به داده های سری زمانی نیاز دارد. این یک مدل احتمال می سازد و می تواند به طور پیوسته اجرا شود تا رویدادهای غیرعادی را هنگام وقوع شناسایی کند. مدل در طول زمان تکامل می یابد. می توانید از بینش آن برای پیش بینی رفتار آینده استفاده کنید.
  • تشخیص داده های پرت نیازی به داده های سری زمانی ندارد. این یک نوع تجزیه و تحلیل چارچوب داده است که با تجزیه و تحلیل میزان نزدیکی هر نقطه داده به نقاط دیگر و تراکم خوشه نقاط اطراف آن، نقاط غیرعادی را در یک مجموعه داده شناسایی می کند. به طور مداوم اجرا نمی شود. یک کپی از مجموعه داده های شما تولید می کند که در آن هر نقطه داده با یک امتیاز پرت حاشیه نویسی می شود. امتیاز نشان می دهد که یک نقطه داده تا چه اندازه در مقایسه با سایر نقاط داده پرت است.

یادگیری ماشین تحت نظارت (Supervised machine learning)


دو نوع تجزیه و تحلیل چارچوب داده ( data frame) وجود دارد که به مجموعه داده های آموزشی نیاز دارد: طبقه بندی (classification ) و رگرسیون (regression).
در هر دو مورد، نتیجه یک کپی از مجموعه داده‌های شما است که در آن هر نقطه داده با پیش‌بینی‌ها و یک مدل آموزش‌دیده حاشیه‌نویسی می‌شود، که می‌توانید برای پیش‌بینی داده‌های جدید آن را مستقر کنید.
  • طبقه بندی روابط بین نقاط داده شما را می آموزد تا مقادیر طبقه بندی شده گسسته را پیش بینی کند، مانند اینکه آیا درخواست DNS از یک دامنه مخرب یا بی خطر سرچشمه می گیرد.
  • رگرسیون روابط بین نقاط داده شما را به منظور پیش بینی مقادیر عددی پیوسته، مانند زمان پاسخ برای یک درخواست وب، یاد می گیرد.

First slide
pattern-lines

شرکت گروه فن آوری دادمان ایرانیان موفق به اخذ گواهی امنیتی محصولات جهت سامانه شناسایی کافی مشتریان دادمان از سازمان فناوری اطلاعات ایران گردید. این پروانه با استاندارد ارزیابی ISO 15408/ISO 17025 توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران با شماره CBP-C495-9901 صادر شده است و مدت زمان اعتبار این پروانه دو سال از تاریخ صدور می‌باشد. این پروانه محصول سامانه شناسایی کافی مشتریان این شرکت را با سطح یک از نظام ارزیابی و اعتبار بخشی امنیتی محصولات مورد ارزیابی قرار داده است.

گروه فن آوری دادمان ایرانیان


همچنین

سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان متولی ایجاد و ساماندهی نظام ملی مدیریت امنیت اطلاعات کشور به منظور حمایت و گسترش خدمات امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا) اقدام به ارزیابی و صدور پروانه فعالیت در حوزه‌های مختلف نموده است.

pattern-lines
ما را دنبال کنید

دادمان بصورت ماهانه اخبار و اطلاعیه های خود را منتشر می کند. در دسترس باشید!