معرفی

سامانه طبقه بندی مشتري با رويكرد ريسک محور

رویکرد ریسک محور شناسايي مشتريان بر پایه شناسایی، ارزیابی و مديريت ريسك تعامل كاري با مشتريان مي‌باشد و دارای سناریوی مبتنی بر طبقه‌‌بندی ریسک است. بدین‌صورت كه كليه متغيرهاي مربوط به تعاملات كاري مشتريان با بانك‌ها شامل متغيرهاي مربوط به ريسك مشتري (ارباب‌رجوع)، ريسك منطقه و ريسك خدمت، شناسایی، ارزيابي و مديريت می شوند و بر اساس تحليل های صورت گرفته سناریوهای كنترلی، تعيين یا بازبينی می شوند؛ به طوركلی هيچ روش شناسی استاندارد و جهان شمولی كه مورد پذیرش تمامی دولت ها و مؤسسات مالي باشد و بتواند ماهيت و ميزان ریسک ناشی از عمليات مخاطره آميز مشتریان را مشخص نماید، وجود ندارد. ساختار برنامه های پيشگيري كننده از رفتار مخاطره آميز مشتریان باید مبتنی بر ریسک باشد، به این معنی كه كنترل های مورد نياز باید مبتنی بر ریسک مشتری، ریسک محصول یا خدمتی كه به مشتری ارائه می شود و ریسک مناطق جغرافيایی باشد.

آيين‌نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي مصوب جلسه مورخ 21/07/1398 هيأت محترم وزيران بر لزوم شناسايي مشتريان با رويكرد ريسك‌محور تأكيد دارد. گروه ویژه اقدام مالی(FATF) نيز از ارزیابی ریسک و اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک به عنوان یکی از وظایف كشورها و مؤسسات مالي یاد نموده است و همچنين برخی از دستورالعمل¬ها و هشدارهای بانک مركزی با موضوعيت كنترل پارامترهای موجود ریسک بر این موضوع تأكيد نمودند. مؤسسات اعتباري باید قادر به اداره و هدایت برنامه ارزیابی ریسک باشند و اطمينان یابند كه كنترل¬های اعمال شده، متناسب با سطح ریسک مربوطه است. توجه به این نکته ضروری است كه ریسک موارد خاص در هر مؤسسه اعتباري با توجه به ماهيت فعاليت و عمليات آن مؤسسه اعتباري، ارزیابی و اندازه گيری مي‌شود؛ بنابراین، اندازه ریسک مشتری و معاملات انجام شده توسط وی، بر اساس عمليات مؤسسات اعتباري مختلف، متغير خواهد بود.

شركت گروه فن آوری دادمان ایرانیان، ماژول شناسايي مشتريان با رويكرد ريسك‌محور را بر اساس قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي، آیين نامه اجرایی ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ 21/07/1398 هيأت وزیران و مجموعه مقررات ابلاغي از سوي بانک مركزی و نيز با درنظرگرفتن اسناد بين¬المللی از جمله توصيه‌هاي گروه ويژه اقدام مالي (FATF)، استانداردهاي كميته نظارت بانکی بال، توسعه داده است. در این ماژول سعی شده است كه طبقه بندی مشتریان با رویکرد ریسک برای شناسایی، مدیریت جامع تر و درک بهتر از سطوح ریسک صورت پذیرد. مبنای گزارشات ماژول، بر اساس طبقه بندی به شرح نمودار زير می باشد.

ویژگی های کلیدی

 • طبقه بندی مشتریان بر اساس ریسک
 • به‌روز رسانی سطح ریسک مشتریان در ازای دریافت خدمات جدید به صورت شبانه
 • دریافت گزارش طبقه بندی مشتریان بر اساس هر یک از پارامترهای ریسک به صورت مستقل
 • پروفایل ریسک شامل تمامی پارامترهای ریسک و همچنين نمودار رفتار ریسکی مشتری در طول بازه های زمانی متفاوت
 • امکان بررسی ریسک متقاضيان خدمت
 • قابليت تغيير ریسک مشتریان (انفرادی یا ليست)
 • امکان پيکربندی پارامترهای ریسک به صورت امتيازدهی یا اولویت بندی
 • قابليت فعال یا غيرفعال كردن پارامترهای محاسبه ریسک
 • قابليت استعلام از سامانه‌های خارج از بانک به منظور دریافت یا صحت سنجی اطلاعات در صورت فراهم شدن زیرساخت مورد نياز توسط بانک
 • امکان تغيير فرمول ها (توسط واحد نرم افزار یا اداره مبارزه با پولشویی) و اعداد درج شده برای محاسبه ریسک هر شاخص (توسط اداره مبارزه با پولشویی)
 • قابليت دريافت كليه گزارش‌هاي مربوط به سامانه ریسک محور از طریق فيلترهای گزارش و یا ثبت یک شماره مشتری
 • امکان اخذ گزارش كليه IP های تراكنش‌های بانکی یک مشتری در بازه زمانی مشخص
 • امکان تغيير فرمول ریسک توسط شركت
 • سایر امکانات كاربری ماژول عبارتند از:
 • امکان نصب برنامه كاربردی در شعبه ها و بخش های مختلف بانک
 • به روزرسانی داده ها به صورت روزانه
 • امکان تعریف سطوح دسترسی به انواع بخش‌های ماژول و كاربران نهایی
 • امکان ذخيره گزارشها در قالب TXT ،CSV ،HTML ،Excel
 • استقلال از ماژول عملياتی بانک و عدم ایجاد بار بر روی سامانه بانکی
 • قابليت ذخيره شدن ریسک هرساله مشتریان و تغييرات احتمالی
 • امکان مشاهده ریسک هر شاخص به تفکيک برای هر مشتری
 • قابليت ذخيره لاگ كاربران در استفاده از سامانه و دریافت انواع گزارشات
 • امکان وزن دهی هر یک از شاخص های ریسک
 • امکان تجميع با صورتحساب های تجميعی، قواعد 11 گانه مبارزه با پولشویی و ساير موارد مشابه.

First slide
pattern-lines

شرکت گروه فن آوری دادمان ایرانیان موفق به اخذ گواهی امنیتی محصولات جهت سامانه شناسایی کافی مشتریان دادمان از سازمان فناوری اطلاعات ایران گردید. این پروانه با استاندارد ارزیابی ISO 15408/ISO 17025 توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران با شماره CBP-C495-9901 صادر شده است و مدت زمان اعتبار این پروانه دو سال از تاریخ صدور می‌باشد. این پروانه محصول سامانه شناسایی کافی مشتریان این شرکت را با سطح یک از نظام ارزیابی و اعتبار بخشی امنیتی محصولات مورد ارزیابی قرار داده است.

گروه فن آوری دادمان ایرانیان


همچنین

سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان متولی ایجاد و ساماندهی نظام ملی مدیریت امنیت اطلاعات کشور به منظور حمایت و گسترش خدمات امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا) اقدام به ارزیابی و صدور پروانه فعالیت در حوزه‌های مختلف نموده است.

pattern-lines
ما را دنبال کنید

دادمان بصورت ماهانه اخبار و اطلاعیه های خود را منتشر می کند. در دسترس باشید!