مدیریت ریسک تطبیق

اجرای یک سیستم کارآمد مدیریت ریسک تطبیق در بانک‌ها با رویکرد پیشگیرانه می‌تواند با کاهش احتمال وقوع بحران‌های بانکی نقش بسزایی در حفظ سلامت اقتصاد ایفا نماید. تجربه بحران‌های مالی اخیر توجه نهادهای بین‌المللی را به موضوع مدیریت ریسک و تدوین استانداردهایی در راستای ارتقا سلامت محیط کسب‌وکار جلب نمود. نرم افزار حاضر به‌ منظور پیاده سازی سیستمی مدیریت ریسک تطبیق در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری منطبق بر استاندارد های جهانی طراحی است.

ارزیابی خودکار ریسک و مدیریت تطبیق

  • شناسایی داریی ها و مدیریت ریسک
  • انجام ارزیابی ها
  • تعریف و مدیریت سیاست ها
  • ردیابی الزامات تطبیق