سامانه شناسایی کافی مشتریان دادمان

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد رگولاتوری مالی کشور، الزامات و مصوباتی را با هدف پایش مشتریان و پیشگیری از پول‌شویی به بانک‌ها و نهادهای مالی ابلاغ نموده است. این سامانه با استفاده از قابلیت‌های فناوری و بهره‌برداری از فناوری‌های کلان داده و یادگیری ماشین، به این نهادها در موضوع شناسایی و تحلیل رفتارمشتریان و به دنبال آن کنترل بیشتر روی موضوع پول‌شویی کمک می نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد رگولاتوری مالی کشور، الزامات و مصوباتی را با هدف پایش مشتریان و پیشگیری از پول‌شویی به بانک‌ها و نهادهای مالی ابلاغ نموده است. این سامانه با استفاده از قابلیت‌های فناوری و بهره‌برداری از فناوری‌های کلان داده و یادگیری ماشین، به این نهادها در موضوع شناسایی و  تحلیل رفتارمشتریان و به دنبال آن کنترل بیشتر روی موضوع پول‌شویی کمک می نماید.

۱ـ اشخاص تحت مراقبت: همه اشخاصی که اسامی و مشخصات آنها به  جهت واپایش (کنترل) خطر (ریسک) ارتباط آنها با فعالیت های پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی مرکز تعیین و از طریق آن و یا دستگاه های متولی نظارت به اشخاص مشمول تحت نظارت اعلام می شود.

2ـ اشخاص مظنون: اشخاصی که اسامی و مشخصات آنها به  جهت ظن به ارتباط با فعالیت های پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از سوی مرکز به اشخاص مشمول اعلام می شود تا در قبال آنها اقدامات تأمینی موضوع این آیین نامه را جهت کاهش مخاطرات پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعمال کنند.

3ـ فهرست تحریمی: فهرستی از مشخصات اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد موضوع قطعنامه ( ۱۲۶۷) و قطعنامه های متعاقب آن و اشخاص مندرج در فهرست تحریم های جمهوری اسلامی ایران که توسط شورای­عالی امنیت ملی براساس شرایط تعیین شده در قانون مبارزه با  تأمین مالی تروریسم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ و اصلاحات بعدی آن و با توجه به قطعنامه شماره ( ۱۳۷۳) شورای امنیت سازمان ملل متحد تعیین می شود.

4ـ اشخاص دارای خطر (ریسک) سیاسی.

5ـ افراد پرتردد به مناطق پرخطر.

6 ـ اشخاص دارای سابقه محکومیت پولشویی یا امنیتی.

7 ـ اشخاص با خطر (ریسک) بالا به تشخیص ضابطان خاص مبارزه با پولشویی.

8ـ فهرست توقیفی: فهرست اشخاصی که دستور توقیف اموال زیر در خصوص آنها صادر شده باشد:

الف ـ اموالی که ظن حصول آنها از طریق ارتکاب جرم (اعم از پولشویی و جرایم منشأ) وجود داشته باشد.

ب ـ اموالی که ظن به اختصاص آنها جهت تأمین مالی تروریسم وجود داشته باشد.

پ ـ اموالی که ظن به نامشروع بودن آنها وجود داشته باشد.

ت ـ اموالی که در فرآیند جرایم مذکور، وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل­شده یا حین ارتکاب، استعمال یا برای استعمال اختصاص یافته باشد.