سامانه هوش تجاری رصد

سامانه رصد اجتماعی در واقع روی طراحی و نمایش انواع داشبوردهای مدیریتی تمرکز دارد؛ داشبوردهایی که بتوانند گزارش‌های موردنیاز مدیران را با کمترین زمان و هزینه و به بهترین شکل ممکن در یک صفحه نمایش دهند. چنین امکاناتی، مدیران را قادر می‌سازد تا با یک نگاه، بر گستره عظیمی از اطلاعات مختلف، اشراف پیدا کنند، گزارش‌های ساختاری و غیرساختاری مورد نیاز خود را تهیه و بصری‌سازی کرده و بدین ترتیب، مبتنی بر واقعیات، دقیق‌تر و سریع‌تر تصمیم‌گیری کنند.

سیاست گذاران، برنامه ریزان، مدیران،کارشناسان، ارزیابان حوزه های مختلف از جمله حوزه های اجتماعی با پدیده تحولات و تغییرات گسترده ای مواجه هستند که حجم و شدت این تحولات نوعی جاماندگی در همه عرصه های سه گانه سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرا را بدنبال خواهد داشت. از سوی دیگر حکمرانی مناسب نیازمند سرعت بخشی به تصمیم گیری همراه با تحولات مورد نظر است تا جائی که یکی از شاخص های حکمرانی مناسب در حوزه اجتماعی اشراف بر شناخت اجتماعی در این زمینه است. تصمیم‌گیری صحیح و کارا در دنیای دیجیتالی امروز با این حجم از اطلاعات، کار دشواری شده است. امروزه نه تنها روش‌های سنتی تصمیم‌گیری دیگر کارساز نیستند، بلکه ابزارهای بعضاً جدیدتر هم نیاز دارند که همیشه به روز و بر موج فناوری‌ها سوار باشند. این معضل دغدغه بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌ها شده است. تصمیم‌گیری صحیح نیازمند وجود ابزارهای تحلیلی مناسب مانند داشبوردهای مدیریتی، سیستم های رصدی، هوش‌تجاری و از این دست سیستم‌ها است. اما این سیستم‌ها در ایران جزء حوزه‌های بسیارگران قیمتی محسوب می‌شوند. از سوی دیگر، خلاء ابزارهای تحلیلی هوش‌تجاری با کارایی بالا و هزینه پایین به شدت احساس می‌شود. همین امر سبب شد راهکاری به نام سامانه رصد با هدف ایجاد دسترسی آسان و سریع مدیران در لایه‌های مختلف سازمان‌ها و شرکت‌ها به ابزارهای تحلیلی هوش‌تجاری شروع به فعالیت کند.
سامانه رصد اجتماعی در واقع روی طراحی و نمایش انواع داشبوردهای مدیریتی تمرکز دارد؛ داشبوردهایی که بتوانند گزارش‌های موردنیاز مدیران را با کمترین زمان و هزینه و به بهترین شکل ممکن در یک صفحه نمایش دهند. چنین امکاناتی، مدیران را قادر می‌سازد تا با یک نگاه، بر گستره عظیمی از اطلاعات مختلف، اشراف پیدا کنند، گزارش‌های ساختاری و غیرساختاری مورد نیاز خود را تهیه و بصری‌سازی کرده و بدین ترتیب، مبتنی بر واقعیات، دقیق‌تر و سریع‌تر تصمیم‌گیری کنند.