سامانه شناسایی ارباب رجوع

به منظور مدیریت و کاهش خطر (ریسک) های پولشویی و تأمین مالی تروریسم، موسسات اعتباری، بیمه‌ها و شرکت های بورس مکلفند پیش از ارایه هرگونه خدمت به ارباب رجوع، نسبت به ارزیابی و طبقه بندی خطر (ریسک) تعامل کاری اقدام و متناسب با خطر (ریسک) ارزیابی شده در خصوص نحوه ارایه خدمت تصمیم گیری کنند. این اشخاص باید خطر (ریسک) ارباب رجوع، منطقه و خدمت را در نظر بگیرند. این سامانه با اتصال به سامانه شناسایی کافی مشتریان و نیز با توجه به موقعیت اجتماعی و شغلی، وضعیت مالی، نوع و ماهیت فعالیت حرفه ای، پیشینه و موطن اصلی شخص مشمول، خطر (ریسک) تعامل کاری با ارباب رجوع را در سه سطح ساده، معمول و مضاعف محاسبه و طبقه بندی نموده، به گونه ای که بر مبنای این طبقه بندی، میزان اطلاعات دریافتی و نیز اقدامات صورت گرفته جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نظر منطقی برای دستگاه های متولی توجیه پذیر باشد.

طبق آیین ­نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، به منظور مدیریت و کاهش خطر (ریسک) های پولشویی و تأمین مالی تروریسم، موسسات اعتباری، بیمه‌ها و شرکت های بورس مکلفند پیش از ارایه هرگونه خدمت به ارباب رجوع، نسبت به ارزیابی و طبقه بندی خطر (ریسک) تعامل کاری اقدام و متناسب با خطر (ریسک) ارزیابی شده در خصوص نحوه ارایه خدمت تصمیم گیری کنند. این اشخاص باید خطر (ریسک) ارباب رجوع، منطقه و خدمت را در نظر بگیرند. این خدمات شامل عملیات پولی و مالی حتی کمتر از سقف مقرر از جمله انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور ضمانت‌نامه، خریدوفروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبارات اسنادی، خرید و فروش سهام می باشد.

سامانه شناسایی ارباب رجوع با اتصال به پایگاه داده سامانه شناسایی کافی مشتریان و نیز با توجه به موقعیت اجتماعی و شغلی، وضعیت مالی، نوع و ماهیت فعالیت حرفه ای، پیشینه و موطن اصلی شخص مشمول،  خطر (ریسک) تعامل کاری با ارباب رجوع را در سه سطح ساده، معمول و مضاعف محاسبه و طبقه بندی نموده، به گونه ای که بر مبنای این طبقه بندی، میزان اطلاعات دریافتی و نیز اقدامات صورت گرفته جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نظر منطقی برای دستگاه های متولی توجیه پذیر باشد.

حوزه اصلی این سامانه نظام بانکی، بازار سرمایه، بازار بیمه، مشاغل غیرمالی، بنیادها و مؤسسات خیریه، صرافی ها و سایر حوزه هایی هستند که به تشخیص کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک)، خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم در آنها بالا ارزیابی می  شود.